Taboada,


Apunts biogràfics
Escriví una ópera, Margaridó, en la qual figurava una sardana amb el mateix nom, Margaridó, que fou instrumentada per a cobla.